เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “สุขภาพดี สไตล์เวลเนส : Wellness Lifestyle ” #สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จำนวนที่รับสมัคร : 150 คน
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ระยะเวลาการจัดประชุม : วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2567
– วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. -16.00 น.
– วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. -12.00 น.
และเปิดลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้นแบบ ” Mahogany Wellness” สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต #ฟรี!
– รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร สำหรับหัวหน้างาน คณะกรรมการบริหาร จำนวน 25 คน
และสำหรับคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 12 คน
– รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 25 คน
1. เข้าร่วมประชุมวิชาการ : วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2. การตรวจสุขภาพ เจาะเลือดและ ตรวจเช็คความยาวของ Telomere
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
3. เข้าโปรแกรม Wellness ระยะเวลา 6 เดือน
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/myt7