นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Protection Policy)

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตใช้มาตรฐานสากลและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษา ความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการฯ ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง, ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่าจะ เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
ก) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับความยินยอมจากท่าน
ข) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
ค) การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้า ถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงาน ผู้รับจ้าง ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การยอมรับนโยบายส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฉบับล่าสุดของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในอนาคตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใช้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางด้านโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตของท่านจะมีความ ปลอดภัย
• ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสลับส่วนตัว (Password) หลังจากท่านสมัครลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสลับส่วนตัว (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะทราบชื่อผู้ใช้งานของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสลับส่วนตัว (Password) ของท่าน
ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัว (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสลับส่วนตัว (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัว (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
• คุกกี้ส์ (Cookies) เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตใช้ คุกกี้ส์ เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตติดตั้งไว้ ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์ เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่านและระบบของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจาก ระบบ
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ส์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด

• การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing) ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด
• ระยะเวลาการเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลที่เขียนนำเสนอโดยหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บบันทึกเป็นระยะเวลา 90 วัน ตามกำหนดใน พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์