โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2567

Loading Events

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2567

ทบทวนความรู้บุคลากร
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรองรับเหตุ
ลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Go to Top