ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

1

2. คุณภาพการให้บริการ

3

3. ด้านคลินิก

2

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

1

รวม

7

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล

1

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

1

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

3

6. ผ่านผู้บริหาร

2

7. หน่วยงานภายนอก

รวม

7