ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

2

2. คุณภาพการให้บริการ

3. ด้านคลินิก

1

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

รวม

3

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

2

6. ผ่านผู้บริหาร

1

7. หน่วยงานภายนอก

รวม

3

 

 

ปรับปรุงเมื่อ 16 มกราคม 2022 เวลา 08:24:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0lqm