สรุปข้อร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน 2565

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 3
2. คุณภาพการให้บริการ 2
3. ด้านคลินิก
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 1
รวม 6

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 2
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 4
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก
รวม 6
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r3ag