ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 3
2. คุณภาพการให้บริการ 3
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 7

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 1
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 3
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 2
รวม 7

ปรับปรุงเมื่อ 08 สิงหาคม 2022 เวลา 09:51:33

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/96h