สรุปข้อร้องเรียน สิงหาคม 2563

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

2. คุณภาพให้บริการ

3. ด้านคลินิก

2

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

รวม

2

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล

1

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

6. ผ่านผู้บริหาร

7. หน่วยงานภายนอก

1

รวม

2