สรุปข้อร้องเรียน ธันวาคม 2563

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

2

2. คุณภาพให้บริการ

4

3. ด้านคลินิก

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

2

รวม

8

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

2

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

6

6. ผ่านผู้บริหาร

7. หน่วยงานภายนอก

รวม

8