สรุปข้อร้องเรียนเดือนพฤษภาคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 2
2. คุณภาพการให้บริการ 3
3. ด้านคลินิก
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 2
รวม 7

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 1
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 1
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 3
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 1
รวม 7

https://www.vachiraphuket.go.th/links/ys37

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ys37