1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

5) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562

7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม

8.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

6) กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ปรับปรุงเมื่อ 26 ธันวาคม 2022 เวลา 04:07:08