สรุปข้อร้องเรียน กรกฎาคม 2563

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

4

2. คุณภาพให้บริการ

2

3. ด้านคลินิก

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

รวม

6

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

2

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

4

6. ผ่านผู้บริหาร

7. หน่วยงานภายนอก

รวม

6

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/74kl