สรุปข้อร้องเรียนเดือนเมษายน 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 1
2. คุณภาพการให้บริการ 5
3. ด้านคลินิก 2
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 8

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์ 1
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 3
6. ผ่านผู้บริหาร 2
7. หน่วยงานภายนอก 2
รวม 8

https://www.vachiraphuket.go.th/links/qjkf

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qjkf