สรุปข้อร้องเรียนเดือนตุลาคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 2
2. คุณภาพการให้บริการ 5
3. ด้านคลินิก
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 7

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์ 1
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 2
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 1
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก 3
รวม 7
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qwe