การให้ความรู้ผู้ป่วยเพื่อเตรียมผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

แอพพลิเคชั่นนี้ได้มีการจัดทำขึ้นโดย นางขวัญใจ ตันวิวัฒน์จินดา พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในการเตรียมผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG-Coronary Artery Bypass Grafting) ของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในการปฏิบัติตัว ก่อน-หลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

PRIVACY POLICY

 • แอปพลิเคชั่นนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆของผู้ใช้งาน

ขอขอบพระคุณ

 • นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • ผศ.ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง รองคณบดีวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร รองคณบดีฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ดร.อรัญญา รักหาบ อาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • ดร.สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป อาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 • นางสาวสุพัตราธรรมธิษฐาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • นายแพทย์วิรุฬ นภาอัมพร นายแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • นายแพทย์ธีรวุฒิ จันทรวรรณ นายแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • นายแพทย์วีรวิทย์ วิสุทธิ์ นายแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • แพทย์และเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 10 สิงหาคม 2023 เวลา 09:01:53

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pyhp