ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิต ABO/Rh ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ