จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊สไนทรัสออกไซด์ ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๒,๘๗๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 21 ตุลาคม 2021 เวลา 08:48:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/psd6