ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการเช่าใช้บริการวงจรโครงข่ายเสมือนเฉพาะส่วนองค์กรแบบ IP ด้วยเทคนิคแบบ MPLS เป็นระยะเวลา 11 เดือน