จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส (HIV viral load และ HBV viral load) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๗,๒๔๑.๒๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:45:25

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pjpn