จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องตรวจหัวใจฯ, เครื่องตรวจสอบเครื่องติดตามฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๒,๗๓๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 01:24:29