จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าก๊อซแผ่นชนิดพับแล้วมีขนาด๖” x๖”  หนา ๒๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ar7i