ด้วยจังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๗๒๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 01:17:01