ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ