ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/v0k8