ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจำดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยเเพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อUntitled

 

ปรับปรุงเมื่อ 09 มิถุนายน 2021 เวลา 09:38:55

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qfv4