ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ประกาศ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ งปม.๖๔)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 10:01:19