ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ประกาศ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ งปม.๖๔)