ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 24 ตุลาคม 2021 เวลา 04:17:00