ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามประกาศ