ประกาศ(จ้างบำรุงรักษาและซ่องแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล