จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ 750 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,975,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 01:10:30