จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๙,๗๙๒.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/84jv