จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ (อาหารทางสายให้อาหาร) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกาดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๖,๘๕๕.๔๘ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yfb