จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดผ้าปูผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องชนิดใยสังเคราะห์ จำนวนประมาณการจะซื้อ 778 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,994,760.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 12:02:27