จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Real-time reverse transcription PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๙,๖๒๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 08:52:17

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ogsi