ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง