เรียนผู้รับบริการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทราบ
ด้วยมีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 2 ที่นั่งรอตรวจโซนจอดเปลนั่ง และ เข้าตรวจในห้องตรวจหมายเลข 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 – 16.30 น. มีผลตรวจพบเชื้อ Covid 19

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่มารับบริการที่นั่งรอตรวจใกล้โซนเปลนั่ง และ เข้าตรวจในห้องตรวจหมายเลข 1 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก อายุรกรรม ชั้น 2 ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
1. แยกพักจากบุคคลอื่นในครอบครัว เป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับคนอื่น
3. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
4. ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจล
5. สังเกตอาการตัวเอง จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ขอให้มารับการตรวจทันที ที่ คลินิก ARI (เต๊นท์ขาวหน้าโรงพยาบาล)

ด้วยความปรารถนาดี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3eeq