ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป 

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา
คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์
ความรุนแรงและติดตามกรรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่าง ๆ ทาง
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิค
การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง ๑ อัตรา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕
อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา ๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:59:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/m3bf