ผลของโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวที่เข้ารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Effect of AIDET Communication Program on Satisfaction among Patients and Families In Emergency Department, Vachiraphuket Hospital

 วีระพล   พันธ์ช่วย1และทัศนีย์ สุนทร2*

1แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องประสบกับภาวะคุกคามชีวิต เป็นสถานการณ์ที่กระทบทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้การสื่อสารที่มีคุณภาพนับเป็นหัวใจสำคัญของการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัววัตถุประสงค์:เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยที่ฉุกเฉินวิกฤตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสื่อสารจากพยาบาลที่ได้รับการอบรมโปรแกรมรูปแบบการสื่อสารAcknowledge, Introduce, Duration, Explanation, and Thank you: AIDET และพยาบาลที่ไม่ได้รับการอบรมโดยวิธีการดำเนินการวิจัย:การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบการทดลองขั้นต้นเปรียบเทียบกลุ่มแบบคงที่เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสื่อสารจากคุณลักษณะของพยาบาลผู้ดูแลที่แตกต่างกัน ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่น ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ . 96 และมีค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 98 กลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 200 คน ศึกษาระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึกษา: กลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับการสื่อสารจากพยาบาลที่ได้รับการอบรมโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม9.07 คะแนน(X = 9.07, SD = 1.17)และมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับการสื่อสารจากพยาบาลที่ไม่ได้รับการอบรมโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET (C – 7.38, SD=1.89) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป การสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสรรถนะที่สำคัญที่ควรฝึกฝนเพิ่มเติมคือ”ทักษะการฟัง” เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

คำสำคัญ: การสื่อสาร AIDET; ความพึงพอใจของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและครอบครัว; แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน