นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
ตำแหน่ง: นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สาขาเฉพาะทาง: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
พญ.ภรภัทร จึงโชติภัทร์
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.ปริชญา จันทร์ศักดิ์สูง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์
นายแพทย์ชำนาญการ
อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.คงกฤช กาญจนไพศิษฐ์
นายแพทย์ชำนาญการ
อนุมัติบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.สุทธิศักดิ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.อังค์วรา จิระวิเธียร
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา