ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สรุปข้อร้องเรียน ธันวาคม 2561

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

1

2. ระบบการให้บริการ

-

3. ด้านคลินิก

2

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

-

รวม

3

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / facebook / เว็บไซต์โรงพยาบาล

-

2. โทรศัพท์

-

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

1

4. จดหมาย

-

5. ตู้รับความคิดเห็น

-

6. ผ่านผู้บริหาร

-

7. หน่วยงานภายนอก

2

รวม

3