เกี่ยวกับหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

    รู้จักศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ความเป็นมา     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการมาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา ความกังวลใจให้ประชาชนและผู้รับบริการ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยความมั่นใจ และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน

สถานที่ตั้งตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของโรงพยาบาล ข้างห้องประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ       เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.

วัตถุประสงค์    

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ คำแนะนำการใช้บริการ 
    รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานแก้ไขปัญหา และคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน 
    ผู้รับบริการ
  2. สร้างความร่วมมือ และประสานงานภายในหน่วยบริการ เพื่อการป้องกัน 
    และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ
แนะนำศูนย์sent