[x] ปิดหน้าต่างนี้
(c) 2008 Blood Transfusion Medicine Section. Design & Web System by wutthichaic@vachiraphuket.go.th
Home Page
เกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลสถิติ เว็บบอร์ด ติดต่อหน่วยงาน รูปกิจกรรม
 
  

งานวิจัย
รายงานการวิจัย“เพิ่มจำนวนโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศุกร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2551


รายงานการวิจัย“เพิ่มจำนวนโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ได้ร้อยละ 100 ต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550 (ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
ชื่อเรื่อง             การประเมินโครงการ เพิ่มจำนวนโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ได้ร้อยละ 100  ต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550”
 
ผู้วิจัย               นางศรีรุ่ง ชูภักดิ์ , นางสาวเสาวภาคย์ วิสุทธิ์สิริ และนางสาววรรณี สืบศรี                  
 
ทุนอุดหนุน      ทุนอุดหนุนการวิจัยจากชมรมผู้บริจาคโลหิตเพื่อสุขภาพ ภูเก็ต  2550
 
           บทนำ จากบทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การจัดหาโลหิตบริจาคของกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2532-2549 จะเห็นว่าการรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่ จะได้โลหิตที่ปลอดภัยกว่า และผู้บริจาคโลหิตมีความปลอดภัยสูงกว่า พร้อมทั้งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ตเอื้ออำนวยต่อการมาบริจาคโลหิตภายในสถานที่ กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงทำการพัฒนาเพิ่มจำนวนโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่เข้ามาบริจาคด้วยตัวเอง  ณ กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต        ให้เพียงพอต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ได้ร้อยละ 100 โดยใช้วิธีที่เหมาะสมในการจัดหาโลหิตตามข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่อง  การประเมินประสิทธิผลการจัดหาโลหิต  ของกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   ปีงบประมาณ 2547-2549    ด้วยทีมงานที่มีความพร้อมและมุ่งมั่น   งบประมาณที่เพียงพอ และระบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพ
 
          วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินโครงการ  “เพิ่มจำนวนโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ได้ร้อยละ 100 ต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2550” ในประเด็นของบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 
          วิธีการประเมิน : เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินโครงการ “เพิ่มจำนวนโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ได้ร้อยละ 100 ต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   ปีงบประมาณ 2550” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP)  ของข้อมูลเอกสาร คือความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและโลหิตบริจาคที่ได้รับ ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ วิธีการจัดหาโลหิต การรองรับการให้บริการผู้บริจาคโลหิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด และการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิตภายในสถานที่ถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เข้ามาบริจาคโลหิตภายในสถานที่ จำนวน 1,046 คน สำหรับข้อมูลเอกสาร ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์เอกสาร นำเสนอในรูปตาราง   สำหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ประเมินนำมาวิเคราะห์โดยการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
          ผลการประเมิน การรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่ผู้บริจาคโลหิตและโลหิตที่ได้รับมีความปลอดภัยสูง ตลอดจนการมีบุคลากรกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครชมรมผู้บริจาคโลหิตเพื่อสุขภาพ ภูเก็ต  ที่มีความมุ่งมั่น งบประมาณที่เพียงพอโดยได้รับการสนับสนุนพิเศษจากชมรม      ผู้บริจาคโลหิตเพื่อสุขภาพ ภูเก็ต และองค์กรต่างๆ ใช้วิธีการจัดหาโลหิตที่เหมาะสม คือ ติดตามผู้บริจาคโลหิตเมื่อครบ 3 เดือน หรือเมื่อต้องการบางหมู่โลหิตเป็นจำนวนมาก ด้วยการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เชิญชวนองค์กรต่างๆ นำบุคลากรเข้ามาบริจาคตามวันเวลาที่มีความสะดวก ให้การรองรับการบริการผู้บริจาคโลหิตที่เหมาะสม โดยการจัดภูมิทัศน์ภายในกลุ่มงานธนาคารเลือดให้มีบรรยากาศเป็นห้องบุญ มอบคู่มือสุขภาพ และมอบของที่ระลึก    พบว่า ทำให้ได้โลหิตบริจาคภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 94.00 ต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งได้จากผู้บริจาครายเก่า ร้อยละ 84.76 ผู้บริจาครายใหม่ ร้อยละ 15.24   และจากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิตถึงเหตุจูงใจที่ทำให้มาบริจาคโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นั้น พบว่า เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.46 รองลงมาต้องการสร้างกุศล คิดเป็นร้อยละ 29.45 เพื่อสุขภาพตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 12.17 และทำตามผู้อื่นน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.92
 
         สรุปและวิจารณ์  :
   1.  สามารถจัดหาโลหิตบริจาคภายในสถานที่ได้ ร้อยละ 94 ต่อการใช้ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
   2. ได้โลหิตเพิ่มมากกว่าปีงบประมาณ 2549 ถึง ร้อยละ 30
   3. ได้โลหิตมากกว่า 10,000 ยูนิต เป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี
   4. ได้โลหิตจากผู้บริจาครายเก่ามากกว่ารายใหม่ (รายเก่าร้อยละ 84.76 รายใหม่ ร้อยละ 15.24)
   5. ยังคงรักษาสภาพความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและโลหิตบริจาค                     
   6.  เหตุจูงใจที่ทำให้เข้ามาบริจาคโลหิตภายในสถานที่ คือ  เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์มากที่สุด ต้องการสร้าง กุศลรองลงมา 
   7.  การสร้างบรรยากาศห้องรับบริจาคโลหิตให้เป็นห้องบุญ เป็นสิ่งสำคัญ  
   8.  ควรสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำให้มากยิ่งขึ้นในเชิงรุก เพื่อให้ได้โลหิตที่ปลอดภัยภายในสถานที่เพิ่มขึ้น   ตามเป้าหมายต่อไป  ซึ่งเป็นการต่อยอดของโครงการ


เข้าชม : 71535


งานวิจัย 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการวิจัย“เพิ่มจำนวนโลหิตภายในกลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 18 / เม.ย. / 2551
      การประเมินประสิทธิผลการจัดหาโลหิต ของกลุ่มงานธนาคารเลือด 18 / เม.ย. / 2551
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wutthichaic@vachiraphuket.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2551  เข้าใช้งานทั้งหมด 10353 ครั้ง   ขณะนี้ Online 2 คน   | Admin