::.ประวัติโรงพยาบาล.::
สร้างในปี พ.ศ. 2449 โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าคหบดีชาวภูเก็ต ให้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสุขาภิบาล" ขึ้นตรงต่อเทศาภิบาลตั้งอยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่เศษ ถนนโกมารภัจจ์
ผู้ดูแลโรงพยาบาลเป็นนายแพทย์ชาวอังกฤษชื่อนายแพทย์แม็คและต่อมาอีกหลายปีมี พระเวชชกิจพิศาล (เจิม ดิลกแพทย์)เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลแรกเริ่มไม่มีพยาบาล โรงพยาบาลได้จ้างบุคคลภายนอก เป็นคนจีนชื่อ นายหลิวมาทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล โดยทำหน้าที่แจกยา ทำแผล

ปลายปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมาถึงมณฑลภูเก็ตพระองค์จึงมีพระบรมราชานุญาต ให้ย้ายโรงพยาบาล ไปอยู่ ณ ที่แห่งใหม่เนื่องจากที่เก่าน้ำท่วมอยู่เสมอ และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างอาคาร ณ ที่แห่งใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2462 ให้ชื่อว่า อาคารวชิระพยาบาล นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อของโรงพยาบาล ชื่อว่า "โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต" ได้ทำพิธีเปิดในสมัยพระยาสุรินทราชา ต่อมาได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารต่างๆ อีกหลายอาคาร และในปี 2495 ได้โอนกิจการของโรงพยาบาล ไปขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 503 เตียง สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบบริเวณโรงพยาบาลจะมีต้นมะฮอกกานี ซึ่งพระยาวิชิตวงศ์ภูมิไกร เป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์มอบให้ โดดเด่นเป็นสง่าให้ความร่มเย็นแก่โรงพยาบาลจวบจนเท่าทุกวันนี้ นับว่าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ก่อตั้งมา 100 ปี