[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
กรรมการองค์กรแพทย์  

 

การจัดองค์กรและการบริหาร

สมาชิกองค์กรแพทย์ มีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 4 ชุด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ประธาน :
2. คณะอนุกรรมการเลือกสรรแพทย์
ประธาน :
3. คณะอนุกรรมการกำกับมาตรฐานตุลากรและมาตรฐานวิชาชีพ
ประธาน :
4. คณะกรรมการดูแลระบบสวัสดิการแพทย์
ประธาน :


คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่

 1. ดำเนินงาน และประสานงานการจัดประชุมวิชาการทั้งในและนอกโรงพยาบาล
 2. ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในและต่าง ประเทศ
 3. รับผิดชอบ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่เข้ารับการอบรมหรือฝึกหัดในโรงพยาบาล


คณะอนุกรรมการเลือกสรรแพทย์ มีหน้าที่

 1. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือก และจัดสรรแพทย์ตามมติข้อตกลงของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ รวมทั้งการรับเข้าย้ายออก
  ของแพทย์
 2. ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรแพทย์พิจารณาคุณสมบัติของแพทย์ผู้สมัครให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
 3. รับผิดชอบ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่เข้ารับการอบรมหรือฝึกหัดในโรงพยาบาล

 คณะอนุกรรมการเลือกสรรแพทย์ มีหน้าที่

 1. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกและจัดสรรแพทย์ตามมติข้อตกลงของคณะกรรมการ องค์กรแพทย์ รวมทั้งการรับเข้าย้ายออกของ
  แพทย์
 2. ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรแพทย์พิจารณาคุณสมบัติของแพทย์ผู้สมัครให้ เป็นตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้

คณะอนุกรรมการกำกับมาตรฐาน ตุลาการ และมาตรบานวิชาชีพ มีหน้าที่

 1. จัดทำเอกสารมาตรฐานวิชาชีพ เช่น Medical Audit, Unitization Review, CPG เป็นต้น
 2. สอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีมีการร้องเรียนแพทย์และรวบรวมแนวทางที่ สำคัญในการป้องกันปัญหาทางจริยธรรม
 3. รวบรวม ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ตามปกติที่ประชุมของคณะกรรมการองค์กร
  แพทย์
 4. ควบคุมการทำงานของแพทย์กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้เป็นไปด้วยความราบ รื่น
 5. รวบรวมความเสี่ยงทางการแพทย์ และแนวทางแก้ไข


คณะอนุกรรมการดูแลระบบสวัสดิการแพทย์ มีหน้าที่

 1. สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในองค์กร
 2. ดูแลระบบสวัสดิการของแพทย์

สมาชิกขององค์กรแพทย์ แบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ตามลักษณะการปฏิบัติงาน และมี Job Description ของแต่ละกลุ่มงาน

สมาชิกมีหน้าที่
1. มีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพขององค์กรแพทย์ในทุกๆด้าน ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ


  

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50