[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ธรรมนูญองค์กรแพทย์  

 

ธรรมนูญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


หมวดที่ 1
ข้อที่ 1 บททั่วไป
1.1 องค์กรนี้ชื่อว่า “องค์กรแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต” ใช้อักษรย่อว่า “ อ.พ.ภ.”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “VACHIRA PHUKET MEDICAL STAFF ORGANZATION” ใช้อักษรย่อว่า “V.M.O”
1.2 สำนักงานตั้งชั่วคราวห้องพักแพทย์ OPD เก่า ( โทร 076 – 211114,217293-8 ต่อ 207 – 8 )
1.3 ธรรมนูญองค์กรแพทย์ หมายถึงกฎหรือระเบียบซึ่งเป็นข้อบังคับในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรแพทย์


ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์
2.1 รักษามาตรฐานทางการแพทย์ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2.2 เสริมสร้างความเข้าใจ และความสามัคคีในกลุ่มแพทย์
2.3 ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
2.4 วิเคราะห์เสนอแนะการบริหารทางการแพทย์ โดยสอดคล้องกับ
นโยบายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและกระทรวงสาธารณสุข
2.5 ร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลตามนโยบายของโรงพยาบาล
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิกองค์กร

หมวดที่ 2 สมาชิกองค์กรแพทย์
ข้อ 3 สมาชิกองค์กรแพทย์ได้แก่ แพทย์ที่ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ข้อ 4 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดเมื่อ ตาย ลาออกจากราชการ ย้ายไปปฏิบัติงานทางที่อื่น

หมวดที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 5 คณะกรรมการกลางองค์กรแพทย์ ประกอบด้วย ประธานองค์กรแพทย์ รองประธาน เลขานุการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการเหรัญญิก กรรมการการเลือกสรรแพทย์ กรรมการกำกับมาตรฐาน ตุลาการและมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อ 6 ประธานองค์กรแพทย์และคณะกรรมการองค์กรกลาง มีวาระการปฏิบัติการ 1 ปี

ข้อ 7 ถ้าตำแหน่งประธานหรือกรรมการกลางองค์กรแพทย์ว่างลง ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างลงในวาระนั้น เว้นแต่วาระนั้น
เหลือน้อยกว่า 90 วัน

ข้อ 8 คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล

ข้อ 9 คณะกรรมการกลางมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
9.1 ดำเนินการขององค์กรแพทย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
9.2 ตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมขององค์กรแพทย์
9.3 ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือมติขององค์กรแพทย์
9.4 จัดให้ระบบช่วยเหลือด้านสวัสดิการของสมาชิกและห้องพักแพทย์
คุ้มครองสมาชิกกรณีถูกร้องเรียน
9.5 นำเสนอมติของ อ.พ.ภ. ที่คณะกรรมการกลางเห็นสมควรเสนอต่อผู้อำนวยการ และให้ติดตามผลใน 30 วัน ถ้า
ผู้อำนวยการมีความเห็นแตกต่างไปจาก อ.พ.ภ. ให้ อ.พ.ภ. ขอฟังคำชี้แจงจากผู้อำนวยการและนำตัวชี้แจงดังกล่าวแจ้งให้สมาชิกทุก
ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 10 กรรมการกลางจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
10.1 พ้นตำแหน่งตามวาระ
10.2 ขาดสมาชิกภาพของสมาชิก

หมวดที่ 5 การตั้งกรรมการกลางองค์กรแพทย์
ข้อ 11 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางองค์กรแพทย์ก่อนครบวาระไม่น้อย กว่า 15 วัน

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการกลางองค์กรแพทย์เป็นผู้กำหนดรูปแบบและออก
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยผ่านการรับรองจากที่ประชุม

ข้อ 13 ให้กรรมการกลางชุดเดิม เสนอรายชื่อกรรมการกลางที่ได้รับการเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีคำ สั่งแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการองค์กรแพทย์ชุดใหม่ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากมีการเลือกตั้ง

หมวดที่ 6 หมวดการเงินและทรัพย์สิน
6.1 แหล่งที่มา : เงินสนับสนุนจากโรงพยาบาล ส่วนราชการ หรือภาคเอกชนที่แสดงความจำนง
6.2 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางองค์กร แพทย์

หมวดที่ 7 การจัดประชุม
ข้อ 14.1 ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลางองค์กรแพทย์อย่างน้อยทุก 2 เดือนและต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 50 % ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 14.2 ประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์อย่างน้อยทุก 4 เดือน

หมวดที่ 8 มติขององค์กรแพทย์
ข้อ 15 มติขององค์กรแพทย์ถือเป็นกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาชิกต้องปฏิบัติ
ข้อ 16 การลงมติใดๆ จะมีได้ต่อเมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
ข้อ 17 คณะกรรมการองค์กรแพทย์จะต้องแจ้งมติการประชุมให้สมาชิกทุกคนทราบ

หมวดที่ 9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมนูญองค์กรแพทย์
จะกระทำโดยมีสมาชิกร่วมลงชื่อสนับสนุนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเสนอผ่านคณะกรรมการกลางองค์กร
แพทย์เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมของสมาชิกครั้งต่อไป ทั้งนี้ต้องแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน และการลงมติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญฯต้องมีเสียงเห็นชอบอย่างน้อยกึ่ง หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
บทเฉพาะกาล
คณะกรรมการทำงานประสานงานองค์กรแพทย์ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการองค์กรแพทย์ชุดใหม่และถือว่าสิ้นสุดหน้าที่
โดยปริยายเมื่อได้กรรมการชุดใหม่จากการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยเข้าดำเนิน งานต่อไป

 

ธรรมนูญ ข้อบังคับ นโยบายและวิธีปฏิบัติ
องค์กรแพทย์ได้บัญญัติและรับรองธรรมนูญครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 มีการแก้ธรรมนูญ 1 ครั้ง เมื่อ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการองค์แพทย์ต้องรายงานผลการดำเนินงานก่อหมดวาระให้กับสมาชิก องค์กรแพทย์รับทราบ
นโยบายของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ใช้เป้าหมายและพันธกิจ ที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญเป็นแนวทางในการดำเนินงาน


  

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50