[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2554

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3135
อังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ที่      1/2554
เรื่อง       การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

*******************************

     ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ  พ.ศ.2552    กำหนดให้มีการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัครสอบตามประกาศนี้  ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554   ของทุกปี  ณ   สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  ดังนี้

 

1. ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

1.1  สาขาดังต่อไปนี้ สามารถยื่นใบสมัคร  ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซอยบำราศนราดูร  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000    ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554


                    • สาขาออร์โธปิดิกส์

                    • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                    • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

                    • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

                    • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

                    • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

                    • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

                    • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน


รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก  www.tmc.or.th


1.2   สาขาดังต่อไปนี้  ซื้อและยื่นใบสมัคร ณ ราชวิทยาลัยต่างๆ
        ภายในวันที่  31 มีนาคม 2554   และรายละเอียดต่าง ๆ ดูได้จาก


 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และอนุสาขาต่าง ๆ ของสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 8   อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0 2716 -  5721-22, 0 2716 – 5724            
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก             www.rtcog.or.th
 • สาขาอายุรศาสตร์ และอนุสาขาต่าง ๆ ของอายุรศาสตร์
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
  โทร. 0 2718 - 1649-51  
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก             www.rcpt.org

 • สาขากุมารเวชศาสตร์  และอนุสาขาต่าง ๆ ของกุมารเวชศาสตร์
  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 9   อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
  โทร. 0 2716 -  6200-1   
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก  www.thaipediatrics.org

 • สาขาจักษุวิทยา
  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  ชั้น 10   อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
  โทร. 0 2718 -  0715-6
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก             www.rcopt.org

 • สาขารังสีวิทยาทั่วไป รังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษาและมะเร็งเวชศาสตร์นิวเคลียร์  และอนุสาขาต่าง ๆ ของรังสีวิทยา
  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  ชั้น 9   อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
  โทร. 0 2716 - 5963-4   
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.rcrt.or.th

 • สาขาศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง กุมารศัลยศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทรวงอก และอนุสาขาต่าง ๆ ของศัลยศาสตร์
  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 6   อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
  โทร.0 2716 - 6141-3                                                                                                                               
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก             www.surgeons.or.th

 • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า        
  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  315 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10440
  พันเอกกรีฑา  ม่วงทอง  โทร. 0 2354 – 7711 ต่อ 93685 
  E-mail : greetham_123@hotmail.com
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก   www.rcot.org

 • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

  ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐  ปี  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วิจัย
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
  โทร. 0 2716 – 6651-2             
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.thaifammed.org

 • สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขาวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330
  โทร. 0 2256 –  4295, โทรสาร 0 2256 – 4294
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.rcat.in.th       
   
 • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  2  ถนนพรานนก  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700
  โทร. 0 2419 – 7978-7990, 0 2419 – 7993, 7995
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.rcat.in.th       
                                   
 • สาขาจิตเวชศาสตร์
  กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  315 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
  โทร. / โทรสาร 0 2640 4488
  e-mail : drmanote@gmail.com  
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก             www.rcpsycht.org

   
 • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  สำนักงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
  โทร. 0 201 – 1478 , โทรสาร  0 2354 - 7299
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก             www.rcpsycht.org     
      
                              
 • สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและสาขานิติเวชศาสตร์
  ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชั้น 13  อาคาร อปร. เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 0 2256 – 4581 ต่อ 309
  รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org

 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ(เฉพาะ ข้อ 1.1)

 

2.1 ใบคำขอสมัครสอบฯ 1 ชุด(ชุดละ 100 บาท) พร้อมสำเนา 1 ชุด(รวมเป็น 2 ชุด) สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ของแพทยสภา www.tmc.or.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  มีนาคม  2554
2.2 ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม     จำนวน  2  ฉบับ
2.3 สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ เพื่อวุฒิบัตร
หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3  และปีที่ 4
(เฉพาะสาขาออร์โธปิดิกส์)  หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 หรือปีที่ 4 อยู่ และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนวันสอบ พร้อมสำเนา 1  ชุด  หรือ

 
 

2.3.1 หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาประเภทที่ 1  ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/ สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภาในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณ สุขที่ ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา  โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตร พร้อมสำเนา  2  ชุด

2.3.2 หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาประเภทที่ 2  ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กำหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทย-สภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย /สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รับรอง  โดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขาประเภทที่ 2  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้นพร้อมสำเนา  2  ชุด

2.3.3 หลักฐานการสอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (เฉพาะสาขาต่าง ๆ ทางศัลยศาสตร์ทุกสาขา) พร้อมสำเนา  2  ชุด

2.3.3 กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ  จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านมาในระยะเวลาไม่ น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดยแพทยสภาพร้อมสำเนา  2  ชุด

 

2.4 สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ

- เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพ เวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง  พร้อมสำเนา 2  ชุด
- หนังสือรับรองว่าปฏิบัติงานในสาขานั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี    พร้อมสำเนา 2  ชุด
- เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น ๆ กำหนด

2.5   รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว    จำนวน 2 รูป    (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)
2.6   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ  ตามประกาศแพทยสภา (ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

2.7 เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา   ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของแต่ละราชวิทยาลัย
      อนึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามข้อ 2.3.1 , 2.3.2 และข้อ 2.4  ในแต่ละสาขาวิชาอาจแตกต่างกันทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น ๆ กำหนด


                 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์  จัดเอกสารทั้งหมดเป็น 2 ชุด ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบตามอัตราในประกาศแนบท้าย  ทั้งนี้โดยนับวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 


 

ประกาศ  ณ  วันที่     17     มกราคม   2554

 

(นายแพทย์สัมพันธ์    คมฤทธิ์)
เลขาธิการแพทยสภา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
>>>ใบคำขอสมัครสอบ อว.&วว. ปี 2554
>>>ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 1/2554 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
>>>ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
>>>สำหรับผู้ที่ต้องการส่งใบสมัครสอบฯ ทางไปรษณีย์


ที่มา http://www.tmc.or.th/detail_news.php?news_id=551&id=4
>>ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด      ประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล 15 / ก.ย. / 2554
      การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๔ 15 / ก.พ. / 2554
      ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2554 15 / ก.พ. / 2554
      โครงการเพิ่มพูนทักษะ 15 / ก.พ. / 2554
      รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(มีอายุการรับรอง 5 ปี) 2554 15 / ก.พ. / 2554


  

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50