เกี่ยวกับเครือข่าย

     โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน  ในปี พ.ศ.2553  โดยเป็นลูกข่าย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   ต่อมาในปี2554 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ้งต้องดูแลโรงพยาบาลลูกข่าย 11 โรงพยาบาล  และในปี พ.ศ.2555 ได้เพิ่มโรงพยาบาลลูกข่ายในการดูแล เป็น  12 โรงพยาบาล ได้แก่

 1. โรงพยาบาลถลาง
 2. โรงพยาบาลป่าตอง
 3. โรงพยาบาลอบจ ภูเก็ต
 4. โรงพยาบาลพังงา
 5. โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 6. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
 7. โรงพยาบาลท้ายเหมือง
 8. โรงพยาบาลทับปุด
 9. โรงพยาบาลคุระบุรี
 10. โรงพยาบาลบางไทร
 11. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
 12. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในระดับจังหวัด

 1. พัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน  จ. ภูเก็ต
 2. ให้ความรู้แก่ประชาชนโรคหลอดเลือดสมอง   ตลอดจนอาการสำคัญที่ต้องรีบมาพบแพทย์
 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคหลอดเลือดสมองแก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต
 4. พัฒนาระบบส่งต่อมา  รพ.แม่ข่าย  และส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือ รพ.ชุมชน
 5. พัฒนาศักยภาพ  อสม.  ในแต่ละเขตให้สามารช่วยดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านได้
 6. ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในจังหวัด
 7. ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในระดับโรงพยาบาล

 1. พัฒนาระบบ  Stroke  Fast   Track   ในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
 2. จัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / CPG ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ตลอดจนแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย
 3. กำหนดตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามคุณภาพบริการรักษาพยาบาล   และติดตามประเมินผล
 4. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คณะทำงาน

ผู้รับผิดชอบ
1.นายแพทย์อาภาส นาโค ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
2.นางอมรรัตน์ เดชทองคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.น.ส.นิติมา เลี้ยงหลำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.น.ส.เบญจวรรณ วรรณเกื้อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5.น.ส.ขันติยา เถากู ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเครือข่าย