ขอบเขตการให้บริการ

Scope of Service

พัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน จ. ภูเก็ต ให้ความรู้แก่ประชาชนโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนอาการสำคัญที่ต้องรีบมาพบแพทย์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคหลอดเลือดสมองแก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบส่งต่อมา รพ.แม่ข่าย และส่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือ รพ.ชุมชน

เกี่ยวกับเรา

About us

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ในปี พ.ศ.2553 โดยเป็นลูกข่าย ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และในปี พ.ศ.2555 ได้เพิ่มโรงพยาบาลลูกข่ายในการดูแล เป็น 12 โรงพยาบาล

ความรูัเกี่ยวกับโรค

Knowledge of desease

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ โรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (12/05/57)
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (12/05/57) (อ่าน : 2781)
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม การพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
เอกสารการประชุม การพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 (อ่าน : 2587)
ประชุม Stroke Fast Track โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ภาพกิจกรรม ประชุม Stroke Fast Track โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (อ่าน : 2712)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ในที่นี้หมายรวมถึง โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (ischemic stroke) และ โรคหลอดเลือดสมองแตก (intracranial hemorrhage) (อ่าน : 8661)
อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลเครือข่าย