โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : พนักงานสถานศึกษาเอกชนเฮ ! ประกันสังคมอ้าแขนรับเข้าระบบลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


พนักงานสถานศึกษาเอกชนเฮ ! ประกันสังคมอ้าแขนรับเข้าระบบ

          สปส.แจ้งพนักงานสถานศึกษาเอกชน ที่มิใช่ผู้อำนวยการ ครู หรือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
          สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่าจากเดิมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ได้กำหนดว่า “กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรง งาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์    ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” เป็นผลให้สถานประกอบการภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ยกเลิกการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนนั้น
          ขณะนี้ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยได้ออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 มีผลบังคับใช้ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยกำหนดให้ลูกจ้างในสถานศึกษาเอกชนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งได้แก่ “ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการ หรือครูของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ผู้อำนวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน และส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม”.มาก่อนวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 จะต้องดำเนินการส่งเงินสบทบกองทุนประกันสังคมต่อไป นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ซึ่ง พรบ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับ ระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม
          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้สถานประกอบการที่เป็นโรงเรียนในระบบ และ โรงเรียนนานาชาติ ต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มีผลใช้บังคับ คือวันที่ 10 มิถุนายน 2554
         มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน       

------------------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th


อ่าน : 5596
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2559 (10-01-2016)
ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ (14-01-2014)
ประกันสังคมวชิระภูเก็ต ย้ายไปตรวจสุขภาพประจำปีที่ สาขาหยีเต้ง (17-04-2013)
เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ปี 2556 (23-01-2013)
รัฐบาลเตรียมจัดทำบัตรสุขภาพเด็กไทยและต่างด้าวอายุ 0-6 ปี ให้สิทธิเด็กต่างด้าวได้รับบริการพื้นฐานที่จำเป็นเท่าเทียมเด็กไทย (29-08-2012)
ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้า รพ.ใกล้ที่สุด รักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย (23-07-2012)