[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์  

 


เจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต


1.นางสุวรรณา              เหล่าวิเศษกุล               ตำแหน่ง     นักวิชาการการเงินและบัญชี
2.นายคมเดช                ซุ่ยสกุล                       ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา
3.นายอภิชาติ               ชัยชนะ                        ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา   
4.นางรัฐศิริ                   ธาดากุล                      ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา
5.นายนิยม                    หย่องก๊ก                     ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา
6.นายทีวายุ                  สุวรรณโชติกุล             ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา
7.นางสาวธมลวรรณ      ใจเอื้อ                         ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา
8.นางสาวหนึ่งฤทัย       แต้ซุ่นไล่                     ตำแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป
9.นางสาวพิมพาทิพย์    หยู่ตุ้ง                         ตำแหน่ง      เจ้าพนักงานธุรการ

10.นายรักพงษ์             วงศ์สายตา                     ตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษา
11.นางสาวอุทุพร         พฤกษ์อุดม                       ตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษา
12. นางวรรณี              พรมทา                       ตำแหน่ง     พนักงานทั่วไป

  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50